Ralf de Jong
Abschluss: 1999
Lebt in Essen
Abschluss Visuelle Kommunikation bei Christof Gassner und Ott+Stein.

Titel der Abschlussarbeit: "Finis Terrae"
de jong, ralf
Plakat, Katalog, Merchandise und Ausstellungstypo. Staaltiche Museen Kassel. Mit Stephanie de Jong.
de jong, ralf
B├╝chergilde Gutenberg, Einbandgestaltung. Mit Stephanie de Jong.
de jong, ralf
de jong, ralf